ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್, ವಿಲಿಯಂ (Shakespeare, William)

ಒಥೆಲೋ (Othelo) / ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ (William Shakespeare ; kannada translated by K. S. Nisar Ahamad). - Mysore : T.V. Memorial Series, - 255p. : 18cm.


Play

Kannada literature Kannada drama

894.8142 SHA

Teachers Portal | ERP Portal |Sitemap | Credits | Facebook | Youtube© 2017 Azim Premji Foundation | DISCLAIMER