ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್, ವಿಲಿಯಂ (Shakespeare, William)

ಚಂಡಮಾರುತ (Chandamarutha) : ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಮಹಾ ಕವಿಯ "ದಿ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್" ನಾಟಕ (shakespeare maha kaviya "The tempest" nataka) / ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ : ಭಾಷಾಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (William Shakespeare : translation by Srinivasa). - Bangalore : Jeevana Karyalaya, 1959. - 122p. : 19cm.


Kannada literature

Kannada drama

894.8142 SHA

Teachers Portal | ERP Portal |Sitemap | Credits | Facebook | Youtube© 2017 Azim Premji Foundation | DISCLAIMER