ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವಿಲಿಯಂ ( Shakespeare, William )

ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಸೀಸರ್ ( Juliet caesar ) / ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ( William Shakespeare ) ; translated by Tejaswini Niranjana. - Mysore : D.V.K. Murthy, 1974. - 173 p. ; 18 cm.


Play -- Kannada
Kannada literature
Collection of play -- Kannada

894.8142 SHA

Teachers Portal | ERP Portal |Sitemap | Credits | Facebook | Youtube© 2017 Azim Premji Foundation | DISCLAIMER