ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್, ವಿಲಿಯಂ (Shakespeare, William)

ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ (Julius caesar) : ಮೂಲ ನಾಟಕದ ಪದಶಃ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಗದ್ಯಾನುವಾದ (moola natakada padashah hosagannada gadyanuvada) / ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ; ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮರಾಯ (William Shakespeare ; kannada translated by samethanahalli ramaraya). - Bangalore : Katha Sahitya, 1977. - 108p. : 18cm.


Play

Kannada literature English litearture

894.8142 SHA

Teachers Portal | ERP Portal |Sitemap | Credits | Facebook | Youtube© 2017 Azim Premji Foundation | DISCLAIMER