ಮಾನವನ ಪಾಡು (Manavana paadu) / ಅನುವಾದಕರು ನಿರಂಜನ (translated by Niranjana) - Bangalore : Rashmi, 1967. - 91 p. ; 18 cm.


Kannada Literature
Novel -- Kannada
Collection of Novel -- Kannada

894.8143 NIR

Teachers Portal | ERP Portal |Sitemap | Credits | Facebook | Youtube© 2017 Azim Premji Foundation | DISCLAIMER